خدمات مهندسی و اجرایی

خدمات مهندسی

  1. طراحی و ساخت تجهیزات خاص صنایع شیمیایی و پتروشیمی
  2. طراحی،ساخت و راه اندازی واحد انجماد به شکل “پرک-گرانول و پلت” برای واحدهای تولید مواد شیمیایی و بهداشتی و غذایی
  3. طراحی و ساخت سیکل گرمایش نمک مذاب برای سرویس های دما بالا در واحدهای تولیدی -محدوده دمایی۲۸۰ الی ۴۸۰ درجه سانتیگراد.
  4. ارائه ی راه حلهای تغلیظ و انجماد به واحدهای تولیدی